Απαιτούμενα έγγραφα για το φάκελο

Απαιτούμενα έγγραφα για το φάκελο του προγράμματος «εξοικονόμιση κατ’ οίκον»

Τα έγγραφα που απαιτούνται για την συμπλήρωση του φακέλου απο πλευράς του κατασκευαστή και
δηλώνουν ότι τα προϊόντα φέρουν Σήμανση CE είναι τα εξής:
1. Παράρτημα ΙΧ-Α ή ΙΧ-Β ή ΙΧ-Γ από ΥΠΕΚΑ
2. Δήλωση Συμμόρφωσης Κατασκευαστή
3. Πιστοποιητικά Δοκιμών ITT (από Διέλαση Αλουμινίου και Προμηθευτή Υαλοπινάκων)
4. Φυλλάδιο Κουφωμάτων Αγοραστή (είναι έντυπη Σήμανση CE)
5. Έντυπο Υπολογισμού Θερμοπερατότητας Uw